บริการของเรา

กฎและเงื่อนไข ในการบริการ ลอตเตอรี่ดีใจ
  • 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
  • 2. จำหน่ายสลากให้กับบุลคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • 3. รับเป็นตัวแทนขึ้นเงินรางวัลให้กับทุกรางวัล ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัลตาม บัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งในระบบ ไม่มีหักค่าธรรมเนียม
  • 4. ลูกค้าที่ถูกรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แล้ว ภายใน 10 นาที